Передачі українською мовою виходять у середу з 08:00 до 09:00
Image and video hosting by TinyPic

L'UCRAINA E' AI CONFINI СON L'UNIONE EUROPEA E NON AI CONFINI CON L'EUROPA! 
УКРАЇНА - ЦЕ ЄВРОПА І МЕЖУЄ З ЄС, А НЕ ЗНАХОДИТЬСЯ НА МЕЖІ З ЄВРОПОЮ!


П`ятниця, 23.08.2019, 06:26

П`ятниця, 23.08.2019, 06:26

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ
НАВІГАЦІЯ
TICKET online
КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
FRIENDS&PARTNERS
СТАТИСТИКА
UniCredit інформує
СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА
ТРУДОВА МІГРАЦІЯ
НАША КНОПКА

АКТУАЛЬНІ ВІДЕО
Вхід

 

Правове виховання — це цілеспрямований постійний вплив на людину з метою формування у неї правової культури, свідомості і активної правомірної поведінки. Основна мета правового виховання — дати людині необхідні в житті юридичні знання і навчити її поважати закони, підзаконні акти, дотримуватися їх та допомогти їй відстоювати їх у щоденному житті. Іншими словами - сформувати достатньо високий рівень правової культури, здатний значно зменшити кількість правопорушень. Кожна людина, знаючи свої права і обов'язки, може грамотно захищати себе від незаконних дій з боку юридичних органів та влади.

Сутністю правового виховання є формування правової настанови на узгодження прагнень і сподівань особи з інтересами і сподіваннями суспільства, тобто процес вироблення непохитних правових ідей і принципів у правосвідомості виховуваних, формування правової культури.

Зміст правового виховання — це процес цілеспрямованого і систематичного впливу на правосвідомість особи (групи) за допомогою сукупності (комплексу) правовиховних заходів, певних способів і заходів, які має у своєму розпорядженні суспільство.

Функції правового виховання:

1)передача виховуваним (індивідам, громадським групам) певної суми правових знань, навичок, умінь;
2)формування правових ідей, почуттів, переконань у право-свідомості виховуваних, вироблення правової настанови на правомірну поведінку;

Правове виховання відбувається в правовому полі, у врегульованих правом сферах суспільних відносин. Не слід, однак, плутати правове виховання і правове регулювання, хоча вони й є взаємозалежними. Об'єктом правового регулювання є головним чином відносини — вольові акти поведінки особи, а об'єктом правового виховання, виховною функцією права — її свідомість: думки, почуття, уявлення. Це не означає, проте, що правосвідомість особи не зазнає впливу правового регулювання і його механізму. Але цей вплив є другорядним відносно поведінки особи, її вчинків.

Об'єкт правового виховання (громадянин) у ході правовиховного процесу зазнає впливу двох факторів, від яких залежить ефективність правового виховання:

1) об'єктивний фактор — позитивні зовнішні умови, що сприяють правовиховній діяльності (демократизація суспільства, захист прав особи, успіхи правотворчої діяльності, юридичної практики та ін.), або негативні умови, що ускладнюють правовиховану діяльність (недосконалість законодавства, не відпрацьованість способів і засобів правового виховання та ін.);

2) суб'єктивний фактор — позитивний внутрішній духовно-правовий стан особистості (її правова вихованість, настанова на правомірну поведінку) або негативний (правова настанова на неправомірну поведінку, однією з підстав якої є правовий нігілізм).

Механізм правового виховання — це порядок перенесення правових ідей і настанов, що містяться в суспільній правосвідомості, у свідомість виховуваних (особи, громадської групи).

Функціональними елементами механізму правового виховання є такі:

1)суспільна правосвідомість;
2)система норм права;
3)способи і засоби правового виховання;
4)правосвідомість виховуваних, яких необхідно збагатити правовими ідеями і настановами, що містяться в суспільній правосвідомості.

Основною лінією, яка пов'язує усі ланки (структурні елементи) механізму правового виховання, є правова інформація, яка на рівні перших трьох елементів виступає як оповіщувальна (дескриптивна), а на рівні четвертого елемента — як командна (прескриптивна) інформація.

Суспільна правосвідомість і правосвідомість виховуваних — це внутрішня, духовна частина механізму правового виховання, а система норм права, способи і засоби правового виховання — його зовнішня, інструментальна частина. Механізм правового виховання особи в духовному внутрішньому зрізі (правовиховний процес особи) можна зобразити у вигляді та­ких стадій:

1)накопичення правових знань, правової інформації;
2)перетворення накопиченої інформації на правові переконання, звички правомірної поведінки;
3)готовність діяти, керуючись цими правовими переконаннями, тобто поводитися правомірно, відповідно до закону. Результатом дії механізму правового виховання є рівень правової вихованості особи, її правова культура.

Правова вихованість — внутрішній духовно-правовий стан, у якому перебуває особа в момент прийняття рішення про те, як поводити себе у тих чи інших обставинах. Це стан правосвідомості особи, рівень її правової культури, готовність до правомірної або протиправної поведінки.

Рівень правової вихованості — це не тільки знання права і розуміння необхідності виконувати правові розпорядження. Він визначається ступенем сформованості ставлення до права і правового закону як до цінностей, що існують в демократичному суспільстві поза конкуренцією. Правова освіта, як і правове виховання, являє собою процес засвоєння знань про основи держави і права, виховання у громадян поваги до закону, прав людини, небайдужого ставлення до порушень законності і правопорядку. Саме тому правова освіта є необхідним елементом правової культури, умова правової вихованості особи.

 
Правовий нігілізм в українському суспільстві

Однією із цілей правової освіти є подолання правового нігілізму — антипода правової культури. Правовий нігілізм — це деформований стан правосвідомості особи, суспільства, групи, який характеризується усвідомленим ігноруванням вимог закону, цінності права, зневажливим ставленням до правових принципів і традицій, однак виключає злочинний намір. Ігнорування закону зі злочинною метою — самостійна форма деформації правосвідомості. Разом з тим правовий нігілізм породжує правопорушення, у тому числі кримінальні злочини.

Правовий нігілізм українського суспільства радянського періоду виник не на голому місці: він мав глибокі історичні корені. Багатовікова правова незабезпеченість суспільства, нерівність перед законом і судом, правовий цинізм уряду та інших вищих органів влади, попрання національної самобутності народу — все це, «вбило всяку повагу до законності» у Російській імперії, до складу якої протягом декількох століть входила значна частина України.

Правовий нігілізм в Україні під час її входження в СРСР — це результат повної деформації правової свідомості і правового регулювання того часу. У СРСР правовий нігілізм проявлявся у двох формах:

1.теоретичній (ідеологічній), коли в унісон з марксистсько-ленінською теорією на державному рівні обґрунтовувалися ідеї:

а) про відмирання держави і права при соціалізмі — і тим самим істотно принижувалася роль права;
б) про перевагу всесвітньої пролетарської революції над правами людини;
в) про перевагу постанов комуністичної партії над законами, вторинність права, його відображеної реальності, яка обслуговує первинні реальності — економіку і політику, та ін.;

2)практичній, коли відповідно до офіційної ідеології:

 
а) була накопичена величезна кількість нормативних актів, які або морально застаріли, або містили декларації та заклики, або не мали ясності і чіткості формулювань і суперечили один одному. Поширена порочна практика, відповідно до якої закон не діяв доти, доки він не обростав інструкціями або відомчими наказами, призвела до правової деградації суспільства, породила недовіру в закон, зневагу до нього;

б) встановлені державою правові норми не додержувалися державними органами, відомчими і посадовими особами, які прикривали порушення законності виправдувальними поясненнями типу «в інтересах народу», «для виконання плану» та ін., що спричинило відомчий правовий нігілізм, а часто і правовий цинізм з боку вищих посадових осіб держави;

в) правозастосовні та правоохоронні органи діяли відповідно до принципу пріоритету доцільності над правом і законом. Явища правового нігілізму (невизнання законів, негативне ставлення до права) — найбільш поширена і укорінена форма деформації правосвідомості населення в державах з авторитарним і тоталітарним режимами.

Спеціальними засобами, що сприяють зведенню до мінімуму правового нігілізму, слід назвати:
 
1)якість законів та інших нормативно-правових актів. Забезпечення належної ролі закону в системі правових актів. Наявність стабільності та однаковості в регулюванні суспільних відносин;
 
2)авторитет державної влади і налагодженість механізму її дії. Наявність розвинутої державної структури, здатної забезпечити виконання права.

3)високий рівень правосвідомості, який дозволив би закону працювати. Збереження самобутності правової культури.
 
Поліпшення системи правової інформації, професійного навчання і виховання юристів, інших посадових осіб. Необхідна систематична робота з підвищення професійної культури всіх суб'єктів правоохоронної системи, що сприятиме подоланню недовіри населення до правоохоронних органів. Додержання закону стане вигіднішим, ніж його порушення, коли зміцниться надійність права, що означає, з одного боку захист набутих прав, а з іншого — можливість будь-якого громадянина, який не має юридичної освіти, знати свої права. Надійність права припускає також стабільність правопорядку і можливість передбачати зміст конкретних юридичних рішень.
 
Про портал

Інфо-правовий портал для громадян України в Італії - це офіційний електронний довідник прав для громадян України, які перебувають чи проживають в Італії, який є створено фахівцями з питань як італійського так і українського цивільного, кримінального, приватного, адміністративного, міжнародного та фінансового права.

Мета проекту

Інфо-правовий портал для громадян України в Італії має на меті створити систему інформаційної підтримки процесу європейської інтеграції громадян України та надання українським громадянам в Італії інформації про законодавство Італії та їх права у Італійській Республіці.

Важливим завданням порталу є спроба подолання правового нігілізму та допомоги громадянам України, які з різних причин перебувають чи проживають в Італії, у захисті їх прав, оскільки через недосконале знання мови та своїх елементарних прав у чужій країні часто стають суб'єктами зловживань з боку різних структур цієї держави.

Інфо-правовий портал для громадян України в Італії покликаний інформувати громадян України у питаннях правового поля, європейської інтеграції, надання їм у доступному форматі знань про Італію, ЄС та євроатлантичні структури, їхні інституції, правові засади, особливості провадження інтеграційної політики органів влади.

Аудиторія

Аудиторія порталу є досить широкою, оскільки основна лінія сайту - європейська інтеграція та права людини - вкрай актуальна тема, яка цікавить чимало різних груп читачів. Серед них – представники як українських так і італійських громадських організацій, аналітичних інституцій, політикуму, культури, освіти, наукових кіл, студенти та окремі громадяни, що переймаються європейською, євроатлантичною та правовою проблематикою.

Увага! Деяка інформація неправового характеру присутня на цьому порталі була взята з загальнодоступних джерел в Інтернеті, надіслана партнерами порталу, або знайдена у альтернативних джерелах. Адміністрація порталу не претендує на абсолютнє авторство всіх матеріалів. Якщо Ви є правовласником матеріалу і вважаєте, що порушуються ваші авторські права, просимо Вас ласкаво повідомити нас про це.

 
Info sul portale (italiano)
 

Il presente portale è un vademecum elettronico con una vasta gamma d'informazioni di tipo giuridico-legale ed informativo per cittadini ucraini che sono residenti sia in Italia che in Ucraina. Inoltre, questo portale è il frutto di una reciproca collaborazione d'esperti italiani ed ucraini in campo del diritto civile, penale, privato, amministrativo, internazionale e finanziario.

Lo scopo del progetto

Il portale si propone di creare un sistema d'informazioni a sostegno del processo d'integrazione dei cittadini ucraini in Italia nel tessuto sociale italiano, in base alla legislazione vigente italiana (compresa quella d'immigrazione), fornendo a loro in un formato accessibile la conoscenza della struttura dello Stato Italiano, dell'Unione Europea, delle strutture Euro-Atlantiche di tipo (NATO, ONU, ecc. ), le loro istituzioni, i quadri giuridici nonché a tutela dei loro diritti nella Repubblica Italiana.

Pubblico del portale

Il pubblico del portale è piuttosto ampio, visto che la linea principale del sito è concentrata sull'integrazione europea nonché sull'importanza strategica dei diritti umani e della loro tutela - un tema di grande attualità ed importanza che interessa molti gruppi di lettori. Tra loro - i rappresentanti delle ONG, delle istituzioni, della politica, cultura, istruzione, università, studenti e singoli.

 
Автор і адміністратор проекту - ліц. Андрій Грицевич
член Міжнародного Центру з питань впровадження програм ЮНЕСКО
member of the International Center for UNESCO programs promoting

Даний проект розроблено у дружній співпраці з < a>
 

Ми не співпрацюємо з українофобними, расистськими, порнографічними, піратськими та іншими аморальними сайтами. Відповідальність за достовірність фактів, цитат та інших відомостей, у тому числі і малюнків до статтей, у розділі новин, несуть автори публікацій, що містять гіперпосилання на джерело. Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на Інформаційне агентство УНІАН, суворо забороняється. При передруку наших матеріалів посилання (для Інтернету - гіперпосилання) на italawguide.at.ua обов’язкове.
Всі права застережено © 2010-2019